ولی محمد نظرزهی

صفحه نخست /ولی محمد نظرزهی
نام و نام خانوادگی ولی محمد نظرزهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق- کنترل
وبسایت
پست الکترونیک