زبیر رئیسی

صفحه نخست /زبیر رئیسی
زبير رئيسي
نام و نام خانوادگی زبیر رئیسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی برق- مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Fundamental Research in Electrical Engineering 480 (2018) 83-99
2
International Journal of Mechanics, Electrical and Computer Technology (IJMEC) 6 (2016) 3110-3123
3
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 85 (2016) 1119-1135
4
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 7 (2016) 907-916
5
JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCE 7 (2016) 970-987
6
DAV INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE (2016)
7
8
International Journal of Information & Communication Technology Research (IJICTR) 4 (2011) 57-64
9